VÝZVA MŮJ KLUB vs. KLUBOVÉ SOUTĚŽE

11.03.2024

V návaznosti na opakované dotazy zástupců klubů týkající se POTVRZENÍ příslušného sportovního svazu v Rejstříku sportu o splnění podmínky počtu absolvovaných soutěží v roce 2023 uvádím následující: Dle sdělení pověřené osoby NSA k podávání informací týkající se dané výzvy je zřejmé (a pro kluby podstatné) to, že pokud ČKS nepotvrdí počet absolvovaných soutěží v rozhodném období 12ti měsíců (min. v počtu 6 soutěží) pro jejich člena, nemělo by to automaticky znamenat to, že klub ztratí nárok na dotace ve vyšší než základní výši, když tento nedostatek bude případně zhojovat čestným prohlášením či jiným sdělením dle výzvy NSA. Pro úplnost dodávám, že ČKS mi k žádosti z listopadu loňského roku v pátek 8.3.2024 sdělil, že bude potvrzovat toliko účast registrovaných sportovců na M ČR, Poháru ČKS a Českém poháru. S tímto postupem jsem opakovaně vyjádřila nesouhlas, neb tento není v souladu se smyslem výzvy Můj klub 2024 (viz. níže) a kluby mohou být tímto výrazně poškozeny, kdy podpora ze strany NSA bývá podstatnou podporou pro většinu z nich.

Právní rozbor problematiky výzvy Můj klub 2024:

Dle bodu 2.10. : Oficiální soutěží se pro potřeby této Výzvy rozumí sportovní soutěž řízená sportovním svazem dle bodu 2.7., krajským nebo okresním sportovním svazem dle bodu 2.8., a která je uvedena v jejich oficiálních termínových listinách jednotlivých soutěží. Cílem soutěže je dosažení sportovního výsledku a porovnání sportovního výkonu.

Dle čl. 2.1.5. akt. pravidel krasobruslení pro ČR: Kalendář soutěží :Kalendář mistrovských, mezinárodních, pohárových i nemistrovských soutěží pro danou sezónu je průběžně zveřejňován na webových stránkách ČKS. Klubové soutěže nejsou ničím jiným než soutěží nemistrovskou, rozpisy jsou stejně jako pohárové soutěže uveřejňovány na webu ČKS a cílem je nepochybně také dosažení sportovního výsledku. Slovo "řízené" je nutno vykládat tak, že o nich má svaz přehled (důkazem tohoto je skutečnost, že příslušný svaz má dané soutěže v termínových listinách na svém oficiálním webu); toto mi bylo dnes potvrzeno i pracovnicí NSA, která zároveň sdělila, že na smyslem poskytnutí vyšší dotace pro "soutěžící" je to, aby šlo o soutěže, které splňují minimální atributy daného sportu a jejich konání je publikováno na oficiálním webu svazu. Pro posouzení o "řízení" klubové soutěže v krasobruslení přitom není podstatné to, jaký rozsah soutěž má (vč. náplně programů – zda si klub zvolí náplň pro projekt Bruslička nebo vlastní; tedy to, kdo určuje náplň programu té které kategorie), ale to, že klubová soutěž jako terminus technicus je ČKS dlouhá léta akceptována jako jeden z typů soutěží a je s ní počítáno i v pravidlech ČKS (dokladem čehož je i publikace rozpisů a dalších dokumentů souvisejících s klubovými soutěžemi na oficiálním webu ČKS).

Michaela Koblasová