!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY KLUBY ANEB JIŽ BRZY SE ROZHODNE O TOM, ZDA HLASOVACÍ PRÁVA V RÁMCI NÁRODNÍHO SVAZU ZŮSTANOU ZACHOVÁNA VŠEM KLUBŮM!!!

24.04.2024

Vážení zástupci klubů,

prosím věnujte pozornost následující výzvě:

Představitelé Českého krasobruslařského svazu (ČKS) se měli na dubnovém aktivu předsedů vyjádřit v tom smyslu, že na valné hromadě konané dne 18.5.2024 by mělo dojít ke změně Stanov ČKS v tom smyslu, aby hlasovací práva zůstala zachována buď zcela nebo ve vyšším kvoru klubům, které mají předepsaný počet závodníků v nejvyšší soutěži (Českém poháru). Dle slov účastnice aktivu předsedů byl jako příklad uveden Slovenský krasobruslařský svaz a jeho "Kľúč delegátov". Ve výsledku by to znamenalo, že na mnoho let do budoucna by kluby, které nemají závodníky účastnící se nejvyšší soutěže, resp. tyto nemají vůbec nebo jejich předepsaný počet, ztratily právo hlasovat na valné hromadě Českého krasobruslařského svazu zcela, příp. by jejich hlas měl podstatně nižší hodnotu než hlas jiného klubu. Jinak řečeno, spolky (jednotlivé kluby) by ztratily jakoukoliv kontrolu nad veškerými zásadními otázkami, o kterých rozhoduje valná hromada ČKS, jakožto nejvyšší orgán ČKS. Není přitom podstatné to, zda by jim byl zachován symbolický jeden hlas oproti podstatně vyššímu počtu hlasů výkonnostně silných klubů (matematika je krásná věda a při představě, že kluby, které nezískají bonifikaci za výkonnost mají jeden hlas a kluby s bonifikací mají například hlasů 30, je zřejmé, že hlasovací právo nebonifikovaných klubů by se ve výsledku rovnalo nule). 

Národní sportovní svazy v ČR buď drží pravidlo plynoucí z § 252 občanského zákoníku, z něhož plyne, že každý člen spolku má jeden hlas, případně mají odvozeny počty hlasů od členské základny jednotlivých klubů nebo krajských sekcí. Nikde v ČR jsem nedohledala způsob obdobný slovenskému "Kľúči delegátov", který má být aplikován na naše poměry (počet hlasů odvislý od výkonnosti členů klubu)!!! Pokud by rozhodnutí bylo přijato, považuji to za diskriminační postup (m.j. i z toho důvodu, že rozhodovací právo by zůstalo zachováno pouze cca 10 – 20 % klubům registrovaných v Českém krasobruslařském svazu; vycházeje z aktuálního celkového počtu klubů a počtu klubů, které mají více než pět členů soutěžících v Českém poháru, vycházeje ze slovenského kľúče delegátov, když český nebyl dosud klubům přestaven).

Nejdéle do neděle 28.4. 2024 by měl být klubům registrovaným v systému projektu Bruslička zaslán e-mail s výzvou, aby buďto na valnou hromadu konanou dne 18.5. v Brně (pozvánka ze svazu by měla každým dnem klubům přijít) vyslaly svého delegáta, případně, aby delegátovi jiného klubu zaslaly plnou moc s pokynem, že si nepřejí změnu stanov, která by měla za následek změnu stávajícího pravidla 1 člen = 1 hlas.

"Sport je způsob, jak se učit, jak být vítězem i poraženým a jak se stát lepším člověkem." – Radek Štěpánek

Věřím, že Vám všem otázka budoucnosti českého krasobruslení není lhostejná.

Michaela Koblasová